Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Z dôvodu nového e-shopu prosíme o Vašu novú registráciu.

Inšpekcia a skúšky tesnosti IBC kontajnerov

Chcete ušetriť? Potom dodržujte platnú legislatívu, ak používate ako obaly na balenie nebezpečných látok IBC kontajnery, a predĺžte ich životnosť s minimálnymi nákladmi o 2,5 roka.

Podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (Dohoda ADR), ktorá je súčasťou Zbierky listín, musí byť u všetkých IBC kontajnerov používaných na prepravu nebezpečných látok vykonaná v intervaloch 2,5 rokov inšpekčná prehliadka a skúška tesnosti (pozor, nezamieňajte pojmom tlaková skúška ). Táto povinnosť sa vzťahuje na vlastníkov IBC kontajnerov, ktorí do nich plní nebezpečné látky, predložia na prepravu a akokoľvek s nimi manipulujú. Dohoda ADR je medzinárodným právnym predpisom, obaly schválené na prepravu nebezpečného tovaru nesú medzinárodný UN kód, preto sú skúšky a klasifikácia týchto obalov uznávané vo všetkých členských štátoch Dohody ADR. Platnosť tohto UN kódu je možné predĺžiť - pozri vyššie, ale podľa pododdielu 4.1.1.15 Dohody ADR max. Na celkovú dobu 5 rokov.

akreditácia

Inštitúcie, vykonávajúci skúšky tesnosti a inšpekcie IBC kontajnerov, musia byť akreditované medzinárodne uznávaným akreditačným orgánom - Národným akreditačným orgánom - Českým inštitútom pre akreditáciu. V žiadnom prípade nie je možné, aby takúto skúšku ponúkal svojim klientom ktorýkoľvek predajcu či čistič IBC kontajnerov s tým, že ju vykonáva na svojom zariadení. Nezávislosť je možné dodržať výhradne na základe akreditácie podľa STN EN ISO / IAC 17020 Posúdenie zhody - všeobecné kritériá pre činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu. Kritériá nezávislosti pre splnenie uvedenej podmienky sú uvedené v prílohe A tejto normy.

Zabezpečíme vám inšpekciu a skúšku tesnosti

Naša spoločnosť úzko spolupracuje s akreditovaným orgánom, ktorý spĺňa všetky povinnosti plynúce z Dohody ADR a na základe požiadavky zákazníkov zaisťuje u tejto inštitúcie všetky potrebné inšpekcie a skúšky kontajnerov IBC, ako aj príslušnú dokumentáciu. Ak máte záujem o zabezpečenie pravidelnej kontroly IBC, kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie .

Upozornenie

  1. Na trhu sa objavujú spoločnosti, ktoré využívajú isté neznalosti majiteľov IBC kontajnerov v danej legislatíve a ponúkajú im za odplatu vykonanie tzv. Tlakovej skúšky, ktorá však z hľadiska dohody ADR nemá žiadny význam (často sa zamieňa s pojmom skúška tesnosti). Životnosť IBC kontajnerov pre látky spadajúce pod Dohodu ADR tlaková skúška nepredlžuje, iba povie, že v danej chvíli je IBC kontajner tesný. Pritom Ak majitelia používajú IBC kontajnery s uplynulou životnosťou, či bez platnej inšpekčná skúšky, vystavujú sa prísnym sankciám.
  2. Podľa pododdielu 6.5.6.7.3 Dohody ADR, týkajúcej sa vykonávania skúšky tesnosti, je predpísaný skúšobný tlak, pri ktorom sa skúška vykonáva, min. 20 kPa. Niektoré skúšobne teda nemajú zvolený vhodný postup vykonávania skúšky tesnosti. Je nereálne, aby sa tieto skúšky vykonávali bez mechanického zaistenia IBC kontajnera, ktorý by sa už pri tlaku 5 kPa nevratne poškodil. Dbajte preto na to, kto, kde a akým spôsobom skúšku vykonáva.