Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Z dôvodu nového e-shopu prosíme o Vašu novú registráciu.

Balenie potravín

Balenie potravín

Balenie potravín je veľmi náročný odbor. Výrobcovia a dodávatelia obalov pre potraviny sa pohybujú v náročnom prostredí, kedy na prvom mieste je záujem ochrany zdravia obyvateľstva, s čím priamo súvisí skúšanie nezávadnosti materiálov i výrobkov určených k styku s potravinami. Spoločnosť OBAL CENTRUM sro dodáva obaly, ktoré spĺňajú najprísnejšie kritéria platnej legislatívy EÚ pre styk s potravinami, oi. Z hľadiska migrácie aj obsahu ťažkých kovov.

Vyhlásenie o zhode na materiály z plastu na potraviny
Vo všetkých fázach obchodovania (okrem maloobchodného predaja) musia pre materiály a predmety z plastov, medziprodukty ich výroby a látky určené na výrobu týchto materiálov a predmetov existovať písomné vyhlásenie, ktoré je v súlade s článkom 16 nariadenia ES č. 1935/2004. Toto vyhlásenie vydáva prevádzkovateľ firmy.

Konštrukcia výrobkov určených pre styk s potravinami
Výrobky určené na styk s potravinami musia byť s ohľadom na ich použitie, konštruované tak, aby umožňovali riadne čistenie, sterilizáciu. Musia mať funkčné a mechanické vlastnosti zodpovedajúce predpokladanému použitiu.

Výrobky pre opakované použitie
Výrobky, ktoré sú určené na opakované použitie, musí aj pri opakovanom použití vyhovovať hygienickým požiadavkám stanoveným vyhláškou. Tieto výrobky nesmú byť ani dočasne použité pre nepotravinársky tovar.

Výrobky, ktoré nie sú určené na opakované použitie
Tieto výrobky pri uvádzaní potravín do obehu opätovne použiť k pôvodnému ani inému potravinárskemu účelu.

potlač výrobkov
K farebnému potlač a dekoráciu výrobkov určených pre styk s potravinami sa smie použiť len farbív a pigmentov, ktoré budú na výrobkoch pevne zakotvené a budú vyhovovať požiadavkám čistoty, musí byť potlačené len na plochách, ktoré neprichádzajú do priameho styku s potravinami. Potlač nesmie prenikať. Nesmú sa pre potlač používať zlúčeniny antimónu, arzénu, kadmia, olova, ortuti a selénu.

migračné limity
Veľkosť migrácia jednotlivých zložiek z materiálov a výrobkov z plastov nesmie prekročiť špecifické migračné limity alebo iné obmedzenia uvedené v zozname látok.

Čo je to vlastne migrácia?
Migrácia je prenos zložiek či látok z plastových výrobkov do potravín. Pre zabezpečenie ochrany zdravia spotrebiteľov boli ustanovené 2 typy migračných limitov.

Pre plasty:
1) celková migrácia - charakterizuje inertnosť materiálu
2) špecifická migrácia - migrácia špecifické látky, ktorá má toxikologický účinok na zdravie spotrebiteľa.

platná hygienická nariadenia pre iné kontinenty
FDA - hygienická nariadenie pre USA
Európsky liekopis a nariadenia EÚ 10/2011
FCM - Japonské hygienické predpisy a čínskej hygienické predpisy

Chcete vedieť o balenie potravín a vhodných obaloch viac? Neváhajte kontaktovať našich špecialistov.