Vybrať obaly

dohoda ADR

1. 12. 2017

Dohoda ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (z Accord Dangereuses Route) ukladá podmienky prepravy nebezpečných nákladov. Za nebezpečné náklady sa považujú tie, ktorých horľavosť, žieravosť alebo výbušnosť môže ohrozovať bezpečnosť osôb, majetku a životného prostredia. Obaly schválené na prepravu nebezpečného tovaru podľa dohody ADR nesú medzinárodný UN kód, preto sú skúšky a klasifikácia týchto obalov uznávané vo všetkých členských štátoch Dohody ADR. Platnosť tohto UN kódu je možné predĺžiť na celkovú dobu 5 rokov.

Ak máte záujem zoznámiť sa s e-book v .pdf ADR bližšie

Späť na blog
Zavrieť

Prihlásenie